מדינת ישראל
הודעה לעיתונות
פקס: 02-6521340 info@cbs.gov.il : דוא"ל www.cbs.gov.il : אתר
כתבה: יונת קנת- שינפלד, גף תעבורה
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 02-6527845
_________________________________________________________________________
ירושלים, כ"ו בניסן, תשע"ב
18 באפריל, 2012
095/2012
ניתוח הנתונים של תאונות הדרכים עם נפגעים בשנת 2011 מגלה:
מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, 70% נפגעו במעבר חצייה.
In 2011: 70% of the pedestrians injured while crossing the road, were injured on
crosswalks.
מנתוני תאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד 1 (ללא אזור יהודה והשומרון) שאירעו בשנת 2011
עולה:
341 ) נמוך בכ- 3% לעומת שנת 2010 . בשנת 2011 מספר ההרוגים ) מספר ההרוגים בשנת 2011 
.(341) הוא הנמוך ביותר ב 45- השנים האחרונות מלבד שנת 2009
מכלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים 74% היו גברים ו 26%- נשים (אחוז הנשים 
.( מכלל המורשים לנהוג בשנת 2011 הגיע ל 42%-
28% מהנפגעים בתאונות דרכים ( 34% מההרוגים) היו ערבים (המהווים 21% מאוכלוסיית ישראל). 
60% מההרוגים נפגעו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות, שמהוות רק 26% מכלל התאונות. 
שיעור מעורבותם של אופנועים בתאונות דרכים עם נפגעים, היה גדול פי שניים ורבע מחלקם במצבת 
הרכב ופי חמישה מחלקם בנסועה השנתית (קילומטראז').
בשנת 2011 פתחה משטרת ישראל כ 86- אלף תיקי תאונות דרכים (כולל תאונות שאירעו באזור יהודה
והשומרון). מתוכם כ- 67 אלף תיקי תאונות דרכים עם נפגעים הנחלקים ל 2- סוגים:
14,742 תאונות דרכים מסוג ת"ד – תאונת דרכים עם נפגעים, שהוגדרה במשטרה כתאונה שנחקרת על ידה
("תיק ת"ד").
52,855 תאונות דרכים מסוג כללי עם נפגעים – תאונת דרכים קלה שהוגדרה במשטרה כתאונה שאינה
נחקרת על ידה ("תיק כללי עם נפגעים").
כך עולה מנתונים מפורטים על התאונות שאירעו בשנת 2011 , שיראו אור בקרוב בפרסום של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
הנתונים מבוססים על עיבודים שנערכו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתוך קובץ תאונות דרכים עם
נפגעים של משטרת ישראל. עיבוד החומר נעשה במימונה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
פירוט הממצאים בהמשך, הוא על פי סוג התיק ומיקום התאונה.
2 18/04/2012 תאונות דרכים עם נפגעים: סיכום שנת 2011
1. "תיקי ת"ד" (ללא אזור יהודה והשומרון)
1.1 תאונות דרכים עם נפגעים
בשנת 2011 נרשמו במשטרת ישראל בתיקי "תאונות דרכים – ת"ד" (לא כולל יהודה והשומרון) 14,127
. תאונות דרכים עם נפגעים, ירידה של 4% לעומת שנת 2010
1 תאונות דרכים עם נפגעים שנחקרות על ידי המשטרה.
חומרת
התאונה
ת"ד אחוז שינוי
לעומת שנת
2010
– 4.1 כל התאונות 14,127
+ 1.3 קטלניות 309
– 20.1 (1) קשות 1,098
– 2.5 קלות 12,720
1) כולל 11 תאונות שכל ההרוגים בהן נפטרו )
לאחר יותר מ 30- יום מיום אירוע התאונה.
. 309 ) היה גבוה ב- 1.3% לעומת שנת 2010 ) מספר התאונות הקטלניות בשנת 2011
74% מהתאונות אירעו בדרכים עירוניות. 43% מהתאונות שאירעו בדרכים עירוניות היו בצמתים; 28%
מהתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות אירעו בצמתים.
חומרת התאונות בדרכים לא-עירוניות הייתה גבוהה מאשר בדרכים עירוניות. בדרכים עירוניות כ 1%- מהתאונות
היו קטלניות ועוד כ 7%- קשות, ואילו בדרכים לא-עירוניות כ 5%- היו קטלניות וכ 9%- קשות.
64% מהתאונות אירעו בשעות היום ו 36%- בשעות הלילה.
72% מהתאונות היו התנגשויות של כלי רכב זה בזה, כ 20%- מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל והשאר
תאונות רכב יחיד.
1.2 נפגעים בתאונות דרכים
חומרת פגיעה נפגעים אחוז שינוי
לעומת שנת
2010
-3.4 כל הנפגעים 27,141
-3.1 הרוגים 341
פצועים קשה 1,340
(2)
-20.4
-2.3 פצועים קל 25,460
27,141 בני אדם נפגעו ב 14,127- התאונות הנזכרות
. לעיל, ירידה של כ 3%- לעומת שנת 2010
341 ) נמוך בכ 3%- ) מספר ההרוגים בשנת 2011
לעומת שנת 2010 . בשנת 2011 , מספר ההרוגים הוא
הנמוך ביותר ב- 45 השנים האחרונות מלבד שנת
.(314) 2009
במספר ההרוגים ל 100- אלף תושבים חלה ירידה
מ 4.6- בשנת 2010 ל 4.4- בשנת 2011 , ומספר הנפגעים
. 1.9 , דומה לשנת 2010 – לתאונה – בשנת 2011
2) כולל 11 בני אדם שנפטרו מפצעיהם )
לאחר יותר מ 30- יום מיום אירוע התאונה.
18/04/2012 תאונות דרכים עם נפגעים: סיכום שנת 2011
3
חלקם של הערבים בין הנפגעים גבוה מחלקם היחסי באוכלוסייה. הערבים מהווים כ 21%- מאוכלוסיית
ישראל, אך 28% מהנפגעים בתאונות דרכים ( 34% מההרוגים). 13 ילדים ערבים (עד גיל 14 ) נהרגו
בשנת 2011 , והם מהווים 59% מכלל הילדים שנהרגו (כפול מחלקם באוכלוסיית הילדים).
כ 36%- מכלל הנפגעים נפגעו בתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות, המהוות 26% מכלל התאונות,
אולם, כ 60%- מההרוגים ו 38%- מהפצועים קשה נפגעו בדרכים אלה.
כ 11%- מכלל הנפגעים (הרוגים ופצועים) וכ 34%- מכלל ההרוגים היו הולכי רגל. בני +65 מהווים 21%
מבין הולכי הרגל שנפגעו (חלקם של בני +65 בכלל האוכלוסייה הוא כ- 10% ). מעבר החצייה אינו מבטיח
חצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ 70%- נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים
,( (עד גיל 14 ) שנפגעו בעת חציית כביש, כ 56%- נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני +65
. כ 67%-
1.3 כלי רכב מעורבים בתאונות עם נפגעים
25,629 כלי רכב ונהגים היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים בשנת 2011 , ירידה של כ 5%- לעומת
. שנת 2010
סוג כלי הרכב אחוז
במצבת
הרכב
אחוז בנסועה
השנתית
אחוז מעורבות
בתאונות עם נפגעים
אחוז מעורבות
בתאונות קטלניות
100.0 100.0 100.0 סך הכל 100.0
מזה:
46.2 66.1 67.8 רכב פרטי 80.7
משאית עד 3.5
טונות (משקל
11.8 8.9 16.4 כולל) 10.3
משאית +16.0
טון
6.2 1.1 3.6 (משקל כולל) 0.8
9.4 10.1 1.9 אופנועים 4.4
חלקן של המשאיות הגדולות ( 16 טון ומעלה) בתאונות קטלניות ( 6.2% ) גדול פי 1.7 מחלקן בנסועה
3.6% ). חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים (כ 10%- ) גדול פי חמישה מחלקם בנסועה )
.( (כ 2%-
1.4 נהגים מעורבים בתאונות עם נפגעים
כ 74%- מהנהגים המעורבים בתאונות היו גברים וכ 26%- היו נשים, כאשר אחוז הנשים מכלל המורשים
. לנהוג עמד על 42% . אחוז הנשים מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 11%
חלקם של נהגים צעירים (עד גיל 24 ), מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים, עמד על כ-
20% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ 15%- . לעומת זאת, חלקם של הנהגים המבוגרים
. (בני 65 ויותר) המעורבים בתאונות עמד על כ- 7% . חלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ 9%-
18/04/2012 תאונות דרכים עם נפגעים: סיכום שנת 2011
4
39% מכלל הנהגים המעורבים בתאונות לא עברו עבירת נהיגה בעת התאונה.
15,690 נהגים עברו עבירת נהיגה בעת התאונה.
נהגים שעברו עבירת נהיגה בעת התאונה
עבירה סך כולל ( 1) אחוז
מסך
כולל
אחוז
מסך כל
היהודים
אחוז
מסך כל
הערבים
100 100 100 סך כולל 15,690
16 18 18 אי-ציות לרמזור 2,795
18 13 14 סטייה מנתיב 2,221
5 11 10 אי-מתן זכות קדימה להולך רגל 1,511
13 7 9 אי-שמירה על מרחק 1,339
10 8 8 אי-מתן זכות קדימה לרכב 1,284
4 8 7 אי-ציות לתמרור "עצור" 1,066
5 7 7 אי-ציות לתמרור "זכות קדימה" 1,044
7 3 4 פניה לא נכונה 581
5 3 4 מהירות מופרזת 547
17 22 19 עבירה אחרת 3,302
1) כולל גם: נוצרים שאינם ערבים, ללא סיווג דת וזרים. )
שלוש העבירות השכיחות ביותר הן: אי-ציות לרמזור ( 18% ), סטייה מנתיב ( 14% ) ואי מתן זכות קדימה
.( להולך רגל ( 10%
נהגים מזה:
שעברו
עבירת
נהיגה
בעת
התאונה
עד גיל
18
בגילים
64-55
עבירה
אחוזים
100 100 סך הכל 100
1.4 11.6 מהירות מופרזת 3.5
11.4 18.7 סטייה מנתיב 14.2
אי מתן זכות קדימה
15.0 6.2 להולך רגל 9.6
22.8 9.8 אי-ציות לרמזור 17.8
התפלגות עבירות נהיגה בעת התאונה אינה אחידה בקבוצות הגיל השונות. אצל נהגים צעירים (עד גיל 18 ), קיימת
שכיחות גבוהה של נהיגה במהירות מופרזת וסטייה מנתיב, אך שכיחות נמוכה יחסית באי-מתן זכות קדימה להולך
.( רגל ואי-ציות לרמזור. התפלגות שונה מזו שנצפתה בקרב נהגים מבוגרים ( 64-55
18/04/2012 תאונות דרכים עם נפגעים: סיכום שנת 2011
5
( 2. "תיקי ת"ד" – אזור יהודה והשומרון ( 2
2.1 תאונות דרכים עם נפגעים
בשנת 2011 נרשמו במשטרת ישראל בתיקי ת"ד, 615 תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו ביהודה והשומרון.
.( מספר התאונות הקטלניות, באזור זה, הגיע בשנה זו ל 30- (לעומת 19 תאונות קטלניות בשנת 2010
.( כ 10%- מכלל התאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל (לעומת 12% בשנת 2010
2.2 נפגעים בתאונות דרכים
בתאונות אלה נפגעו 1,502 איש, מתוכם 41 הרוגים ( 23 בשנת 2010 ) ו 112- פצועים קשה ( 114 בשנת
.(2010
. מספר הילדים (עד גיל 14 ) שנפגעו היה 252 , ומספר הקשישים (בני +65 ) שנפגעו היה 51
2.3 כלי רכב מעורבים בתאונות עם נפגעים
במהלך אותה שנה, היו מעורבים בתאונות עם נפגעים 1,127 כלי רכב, מהם 62% כלי רכב פרטיים, כ 19%-
משאיות ו 7%- כלי רכב ציבוריים.
כ 15%- מכלי הרכב המעורבים בתאונות עם נפגעים ביהודה והשומרון, רשומים ברשות הפלסטינית.
3. "תיקי כללי עם נפגעים" – דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל (ללא אזור יהודה והשומרון)
בשנת 2011 נרשמו במשטרת ישראל בתיקי "כללי עם נפגעים" (לא כולל יהודה והשומרון), 51,889 דיווחים
. על תאונות דרכים עם נפגעים קל. ירידה של כ 8%- לעומת שנת 2010
מן הנתונים עולה כי 78% אירעו בדרכים עירוניות. כ 5%- בלבד מהתאונות שאירעו בדרכים עירוניות אירעו
בצמתים, לעומת זאת כ 22%- מהתאונות שאירעו בדרכים לא-עירוניות, אירעו בצמתים.
74% מהדיווחים אירעו בשעות היום וכ 26%- בשעות הלילה.
כ 72%- מהדיווחים היו התנגשויות של כלי רכב (כאשר כ 66%- מההתנגשויות היו התנגשות חזית באחור), כ-
10% היו מסוג פגיעה בהולך רגל והשאר דיווחים על אירועים בהם מעורב רכב יחיד.
באירועים הנזכרים לעיל דווח על 70,627 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ 8%- בהשוואה לשנת 2010 ) והיו
.( מעורבים בהם 91,086 כלי רכב (ירידה של כ 9%- בהשוואה לשנת 2010
4. "תיקי כללי עם נפגעים" – דיווחים על תאונות דרכים עם נפגעים קל באזור יהודה והשומרון
בשנת 2011 נרשמו על ידי משטרת ישראל, בתיקי "כללי עם נפגעים" 966 דיווחים על תאונות דרכים עם
.( נפגעים קל שאירעו ביהודה והשומרון (ירידה של כ 7%- בהשוואה לשנת 2010
באירועים אלה דווח על 1,439 בני אדם שנפגעו קל (ירידה של כ 11%- בהשוואה לשנת 2010 ) והיו מעורבים
. בהם 1,544 כלי רכב, ירידה של כ- 14% בהשוואה לשנת 2010
2 הנתונים על אזור יהודה והשומרון אינם כוללים תאונות שאירעו בתחום הרשות הפלסטינית.
18/04/2012 תאונות דרכים עם נפגעים: סיכום שנת 2011
6
5. מחקר השוואתי: נפגעים בתאונות דרכים – נתוני משטרה מול נתוני 19 בתי חולים
הלמ"ס ביצעה מחקר השוואתי בין המידע על נפגעי תאונות דרכים המצוי במשטרת ישראל לבין המידע המצוי
במרשם הטראומה שבמכון גרטנר, המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה (הכולל נתונים על נפגעים
בתאונות דרכים מ 19- בתי חולים מתוך 23 בתי חולים שמטפלים בנפגעי תאונות דרכים).
נמצא שעל פי דווחי המשטרה נשלחו 1,240 פצועים קשה לאותם 19 בתי חולים, בעוד שעל פי רישומי בתי
החולים אושפזו בהם 3,485 נפגעי תאונות דרכים לתקופה של 24 שעות ויותר.
הפער במספר הפצועים קשה, בין נתוני המשטרה לנתוני הטראומה, נובע מכך שרוב הנפגעים הללו רשומים
בקובץ המשטרה כפצועים קל בתאונות מסוג ת"ד או כפצועים קל בתאונות מסוג כללי עם נפגעים.
איסוף הנתונים והמחקר מומנו ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
6. ניתוח עלות הקצבאות שמשולמות לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, ע"י המוסד לביטוח לאומי
בתהליך הרחבת מסד הנתונים של תאונות הדרכים בלמ"ס העוסק בהיבט הפיזי של התאונות, עלה הצורך גם
בניתוח ההיבטים הכלכליים של תאונות הדרכים.
בפרסום מובא גם פרק העוסק בניתוח עלות הקצבאות שמשולמות לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, ע"י
המוסד לביטוח לאומי.
הפרק מבוסס על השוואה של קובצי הנפגעים בתאונות דרכים בעבודה (בדרך לעבודה או ממנה), שבקשתם
לקבלת תגמול כספי מהמוסד לביטוח לאומי אושרה, בגין היפגעותם בתאונת דרכים שאירעה בין השנים
2011-2004 , ובין נתוני תאונות דרכים עם נפגעים (תאונות מסוג "ת"ד" ותאונות מסוג "כללי עם נפגעים", כולל
אזור יהודה והשומרון), שמקורם במשטרה, ושאירעו בשנים אלה.
נמצא כי כ 83%- מהנפגעים שבקשתם אושרה לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, עקב היפגעות בתאונות
דרכם, רשומים בקיבצי המשטרה. נפגעים אלה קבלו כ 84%- מהסכום ששולם לנפגעי תאונות דרכים בעבודה
ע"י ביטוח לאומי.
עד סוף שנת 2011 שולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי (באמצעות קצבאות/ גמלאות) כ- 1.7 מיליארד ₪ לנפגעי
תאונות דרכים בעבודה, שאירעו בשנים 2011-2004 , מתוכם 1.4 מיליארד ₪ שולמו לנפגעים שנמצאו
ברישומי המשטרה.
בכל שנה בשנים אלו נפגעי תאונות דרכים בעבודה, שקבלו אישור לתביעתם לקבלת קצבה/ גמלה מהמוסד
לביטוח לאומי ודווחו למשטרה, מהווים כ 12%- מתוך כלל נפגעי תאונות הדרכים שרשומים במשטרת ישראל.