אודות

אתר "הוראות" הינו אתר מידע האוסף ומפרסם הוראות מתחומים וענפים שונים.
ניתן להוסיף הוראות מכל סוג, אשר זכויות היוצרים שלהן ברשותך, דרך כתובת האימייל.
האתר אינו מתחייב לפרסם תוכן מכל סוג ועשוי לשנות או להתאים תוכן ע"פ שיקול דעתו.

זכויות יוצרים
האתר מקפיד על שמירת זכויות יוצרים וזכות מוסרית.
אם לדעתך קימת הפרת זכויות מכל סוג עקב תוכן מסוים שהופיע באתר, אנא צור קשר בהקדם האפשרי ונטפל בנושא מוקדם ככל האפשר.